βŒˆβŒ‹ βŽ‡ branch:  Bitrhythm


Artifact Content

Artifact 22aca04e4a622d1db03249bb92f49f78c43c530c153b49e08700a225f1f37d69:


(function(f){if(typeof exports==="object"&&typeof module!=="undefined"){module.exports=f()}else if(typeof define==="function"&&define.amd){define([],f)}else{var g;if(typeof window!=="undefined"){g=window}else if(typeof global!=="undefined"){g=global}else if(typeof self!=="undefined"){g=self}else{g=this}g.teoria = f()}})(function(){var define,module,exports;return (function e(t,n,r){function s(o,u){if(!n[o]){if(!t[o]){var a=typeof require=="function"&&require;if(!u&&a)return a(o,!0);if(i)return i(o,!0);var f=new Error("Cannot find module '"+o+"'");throw f.code="MODULE_NOT_FOUND",f}var l=n[o]={exports:{}};t[o][0].call(l.exports,function(e){var n=t[o][1][e];return s(n?n:e)},l,l.exports,e,t,n,r)}return n[o].exports}var i=typeof require=="function"&&require;for(var o=0;o<r.length;o++)s(r[o]);return s})({1:[function(require,module,exports){
var Note = require('./lib/note');
var Interval = require('./lib/interval');
var Chord = require('./lib/chord');
var Scale = require('./lib/scale');

var teoria;

// never thought I would write this, but: Legacy support
function intervalConstructor(from, to) {
 // Construct a Interval object from string representation
 if (typeof from === 'string')
  return Interval.toCoord(from);

 if (typeof to === 'string' && from instanceof Note)
  return Interval.from(from, Interval.toCoord(to));

 if (to instanceof Interval && from instanceof Note)
  return Interval.from(from, to);

 if (to instanceof Note && from instanceof Note)
  return Interval.between(from, to);

 throw new Error('Invalid parameters');
}

intervalConstructor.toCoord = Interval.toCoord;
intervalConstructor.from = Interval.from;
intervalConstructor.between = Interval.between;
intervalConstructor.invert = Interval.invert;

function noteConstructor(name, duration) {
 if (typeof name === 'string')
  return Note.fromString(name, duration);
 else
  return new Note(name, duration);
}

noteConstructor.fromString = Note.fromString;
noteConstructor.fromKey = Note.fromKey;
noteConstructor.fromFrequency = Note.fromFrequency;
noteConstructor.fromMIDI = Note.fromMIDI;

function chordConstructor(name, symbol) {
 if (typeof name === 'string') {
  var root, octave;
  root = name.match(/^([a-h])(x|#|bb|b?)/i);
  if (root && root[0]) {
   octave = typeof symbol === 'number' ? symbol.toString(10) : '4';
   return new Chord(Note.fromString(root[0].toLowerCase() + octave),
              name.substr(root[0].length));
  }
 } else if (name instanceof Note)
  return new Chord(name, symbol);

 throw new Error('Invalid Chord. Couldn\'t find note name');
}

function scaleConstructor(tonic, scale) {
 tonic = (tonic instanceof Note) ? tonic : teoria.note(tonic);
 return new Scale(tonic, scale);
}

teoria = {
 note: noteConstructor,

 chord: chordConstructor,

 interval: intervalConstructor,

 scale: scaleConstructor,

 Note: Note,
 Chord: Chord,
 Scale: Scale,
 Interval: Interval
};


require('./lib/sugar')(teoria);
exports = module.exports = teoria;

},{"./lib/chord":2,"./lib/interval":3,"./lib/note":5,"./lib/scale":6,"./lib/sugar":7}],2:[function(require,module,exports){
var daccord = require('daccord');
var knowledge = require('./knowledge');
var Note = require('./note');
var Interval = require('./interval');

function Chord(root, name) {
 if (!(this instanceof Chord)) return new Chord(root, name);
 name = name || '';
 this.name = root.name().toUpperCase() + root.accidental() + name;
 this.symbol = name;
 this.root = root;
 this.intervals = [];
 this._voicing = [];

 var bass = name.split('/');
 if (bass.length === 2 && bass[1].trim() !== '9') {
  name = bass[0];
  bass = bass[1].trim();
 } else {
  bass = null;
 }

 this.intervals = daccord(name).map(Interval.toCoord);
 this._voicing = this.intervals.slice();

 if (bass) {
  var intervals = this.intervals, bassInterval, note;
  // Make sure the bass is atop of the root note
  note = Note.fromString(bass + (root.octave() + 1)); // crude

  bassInterval = Interval.between(root, note);
  bass = bassInterval.simple();
  bassInterval = bassInterval.invert().direction('down');

  this._voicing = [bassInterval];
  for (var i = 0, length = intervals.length; i < length; i++) {
   if (!intervals[i].simple().equal(bass))
    this._voicing.push(intervals[i]);
  }
 }
}

Chord.prototype = {
 notes: function() {
  var root = this.root;
  return this.voicing().map(function(interval) {
   return root.interval(interval);
  });
 },

 simple: function() {
  return this.notes().map(function(n) { return n.toString(true); });
 },

 bass: function() {
  return this.root.interval(this._voicing[0]);
 },

 voicing: function(voicing) {
  // Get the voicing
  if (!voicing) {
   return this._voicing;
  }

  // Set the voicing
  this._voicing = [];
  for (var i = 0, length = voicing.length; i < length; i++) {
   this._voicing[i] = Interval.toCoord(voicing[i]);
  }

  return this;
 },

 resetVoicing: function() {
  this._voicing = this.intervals;
 },

 dominant: function(additional) {
  additional = additional || '';
  return new Chord(this.root.interval('P5'), additional);
 },

 subdominant: function(additional) {
  additional = additional || '';
  return new Chord(this.root.interval('P4'), additional);
 },

 parallel: function(additional) {
  additional = additional || '';
  var quality = this.quality();

  if (this.chordType() !== 'triad' || quality === 'diminished' ||
    quality === 'augmented') {
   throw new Error('Only major/minor triads have parallel chords');
  }

  if (quality === 'major') {
   return new Chord(this.root.interval('m3', 'down'), 'm');
  } else {
   return new Chord(this.root.interval('m3', 'up'));
  }
 },

 quality: function() {
  var third, fifth, seventh, intervals = this.intervals;

  for (var i = 0, length = intervals.length; i < length; i++) {
   if (intervals[i].number() === 3) {
    third = intervals[i];
   } else if (intervals[i].number() === 5) {
    fifth = intervals[i];
   } else if (intervals[i].number() === 7) {
    seventh = intervals[i];
   }
  }

  if (!third) {
   return;
  }

  third = (third.direction() === 'down') ? third.invert() : third;
  third = third.simple().toString();

  if (fifth) {
   fifth = (fifth.direction === 'down') ? fifth.invert() : fifth;
   fifth = fifth.simple().toString();
  }

  if (seventh) {
   seventh = (seventh.direction === 'down') ? seventh.invert() : seventh;
   seventh = seventh.simple().toString();
  }

  if (third === 'M3') {
   if (fifth === 'A5') {
    return 'augmented';
   } else if (fifth === 'P5') {
    return (seventh === 'm7') ? 'dominant' : 'major';
   }

   return 'major';
  } else if (third === 'm3') {
   if (fifth === 'P5') {
    return 'minor';
   } else if (fifth === 'd5') {
    return (seventh === 'm7') ? 'half-diminished' : 'diminished';
   }

   return 'minor';
  }
 },

 chordType: function() { // In need of better name
  var length = this.intervals.length, interval, has, invert, i, name;

  if (length === 2) {
   return 'dyad';
  } else if (length === 3) {
   has = {unison: false, third: false, fifth: false};
   for (i = 0; i < length; i++) {
    interval = this.intervals[i];
    invert = interval.invert();
    if (interval.base() in has) {
     has[interval.base()] = true;
    } else if (invert.base() in has) {
     has[invert.base()] = true;
    }
   }

   name = (has.unison && has.third && has.fifth) ? 'triad' : 'trichord';
  } else if (length === 4) {
   has = {unison: false, third: false, fifth: false, seventh: false};
   for (i = 0; i < length; i++) {
    interval = this.intervals[i];
    invert = interval.invert();
    if (interval.base() in has) {
     has[interval.base()] = true;
    } else if (invert.base() in has) {
     has[invert.base()] = true;
    }
   }

   if (has.unison && has.third && has.fifth && has.seventh) {
    name = 'tetrad';
   }
  }

  return name || 'unknown';
 },

 get: function(interval) {
  if (typeof interval === 'string' && interval in knowledge.stepNumber) {
   var intervals = this.intervals, i, length;

   interval = knowledge.stepNumber[interval];
   for (i = 0, length = intervals.length; i < length; i++) {
    if (intervals[i].number() === interval) {
     return this.root.interval(intervals[i]);
    }
   }

   return null;
  } else {
   throw new Error('Invalid interval name');
  }
 },

 interval: function(interval) {
  return new Chord(this.root.interval(interval), this.symbol);
 },

 transpose: function(interval) {
  this.root.transpose(interval);
  this.name = this.root.name().toUpperCase() +
        this.root.accidental() + this.symbol;

  return this;
 },

 toString: function() {
  return this.name;
 }
};

module.exports = Chord;

},{"./interval":3,"./knowledge":4,"./note":5,"daccord":10}],3:[function(require,module,exports){
var knowledge = require('./knowledge');
var vector = require('./vector');
var toCoord = require('interval-coords');

function Interval(coord) {
 if (!(this instanceof Interval)) return new Interval(coord);
 this.coord = coord;
}

Interval.prototype = {
 name: function() {
  return knowledge.intervalsIndex[this.number() - 1];
 },

 semitones: function() {
  return vector.sum(vector.mul(this.coord, [12, 7]));
 },

 number: function() {
  return Math.abs(this.value());
 },

 value: function() {
  var toMultiply = Math.floor((this.coord[1] - 2) / 7) + 1;
  var product = vector.mul(knowledge.sharp, toMultiply);
  var without = vector.sub(this.coord, product);
  var i = knowledge.intervalFromFifth[without[1] + 5];
  var diff = without[0] - knowledge.intervals[i][0];
  var val = knowledge.stepNumber[i] + diff * 7;

  return (val > 0) ? val : val - 2;
 },

 type: function() {
  return knowledge.intervals[this.base()][0] <= 1 ? 'perfect' : 'minor';
 },

 base: function() {
  var product = vector.mul(knowledge.sharp, this.qualityValue());
  var fifth = vector.sub(this.coord, product)[1];
  fifth = this.value() > 0 ? fifth + 5 : -(fifth - 5) % 7;
  fifth = fifth < 0 ? knowledge.intervalFromFifth.length + fifth : fifth;

  var name = knowledge.intervalFromFifth[fifth];
  if (name === 'unison' && this.number() >= 8)
   name = 'octave';

  return name;
 },

 direction: function(dir) {
  if (dir) {
   var is = this.value() >= 1 ? 'up' : 'down';
   if (is !== dir)
    this.coord = vector.mul(this.coord, -1);

   return this;
  }
  else
   return this.value() >= 1 ? 'up' : 'down';
 },

 simple: function(ignore) {
  // Get the (upwards) base interval (with quality)
  var simple = knowledge.intervals[this.base()];
  var toAdd = vector.mul(knowledge.sharp, this.qualityValue());
  simple = vector.add(simple, toAdd);

  // Turn it around if necessary
  if (!ignore)
   simple = this.direction() === 'down' ? vector.mul(simple, -1) : simple;

  return new Interval(simple);
 },

 isCompound: function() {
  return this.number() > 8;
 },

 octaves: function() {
  var toSubtract, without, octaves;

  if (this.direction() === 'up') {
   toSubtract = vector.mul(knowledge.sharp, this.qualityValue());
   without = vector.sub(this.coord, toSubtract);
   octaves = without[0] - knowledge.intervals[this.base()][0];
  } else {
   toSubtract = vector.mul(knowledge.sharp, -this.qualityValue());
   without = vector.sub(this.coord, toSubtract);
   octaves = -(without[0] + knowledge.intervals[this.base()][0]);
  }

  return octaves;
 },

 invert: function() {
  var i = this.base();
  var qual = this.qualityValue();
  var acc = this.type() === 'minor' ? -(qual - 1) : -qual;
  var idx = 9 - knowledge.stepNumber[i] - 1;
  var coord = knowledge.intervals[knowledge.intervalsIndex[idx]];
  coord = vector.add(coord, vector.mul(knowledge.sharp, acc));

  return new Interval(coord);
 },

 quality: function(lng) {
  var quality = knowledge.alterations[this.type()][this.qualityValue() + 2];

  return lng ? knowledge.qualityLong[quality] : quality;
 },

 qualityValue: function() {
  if (this.direction() === 'down')
   return Math.floor((-this.coord[1] - 2) / 7) + 1;
  else
   return Math.floor((this.coord[1] - 2) / 7) + 1;
 },

 equal: function(interval) {
   return this.coord[0] === interval.coord[0] &&
     this.coord[1] === interval.coord[1];
 },

 greater: function(interval) {
  var semi = this.semitones();
  var isemi = interval.semitones();

  // If equal in absolute size, measure which interval is bigger
  // For example P4 is bigger than A3
  return (semi === isemi) ?
   (this.number() > interval.number()) : (semi > isemi);
 },

 smaller: function(interval) {
  return !this.equal(interval) && !this.greater(interval);
 },

 add: function(interval) {
  return new Interval(vector.add(this.coord, interval.coord));
 },

 toString: function(ignore) {
  // If given true, return the positive value
  var number = ignore ? this.number() : this.value();

  return this.quality() + number;
 }
};

Interval.toCoord = function(simple) {
 var coord = toCoord(simple);
 if (!coord)
  throw new Error('Invalid simple format interval');

 return new Interval(coord);
};

Interval.from = function(from, to) {
 return from.interval(to);
};

Interval.between = function(from, to) {
 return new Interval(vector.sub(to.coord, from.coord));
};

Interval.invert = function(sInterval) {
 return Interval.toCoord(sInterval).invert().toString();
};

module.exports = Interval;

},{"./knowledge":4,"./vector":8,"interval-coords":12}],4:[function(require,module,exports){
// Note coordinates [octave, fifth] relative to C
module.exports = {
 notes: {
  c: [0, 0],
  d: [-1, 2],
  e: [-2, 4],
  f: [1, -1],
  g: [0, 1],
  a: [-1, 3],
  b: [-2, 5],
  h: [-2, 5]
 },

 intervals: {
  unison: [0, 0],
  second: [3, -5],
  third: [2, -3],
  fourth: [1, -1],
  fifth: [0, 1],
  sixth: [3, -4],
  seventh: [2, -2],
  octave: [1, 0]
 },

 intervalFromFifth: ['second', 'sixth', 'third', 'seventh', 'fourth',
             'unison', 'fifth'],

 intervalsIndex: ['unison', 'second', 'third', 'fourth', 'fifth',
           'sixth', 'seventh', 'octave', 'ninth', 'tenth',
           'eleventh', 'twelfth', 'thirteenth', 'fourteenth',
           'fifteenth'],

// linear index to fifth = (2 * index + 1) % 7
 fifths: ['f', 'c', 'g', 'd', 'a', 'e', 'b'],
 accidentals: ['bb', 'b', '', '#', 'x'],

 sharp: [-4, 7],
 A4: [3, 3],

 durations: {
  '0.25': 'longa',
  '0.5': 'breve',
  '1': 'whole',
  '2': 'half',
  '4': 'quarter',
  '8': 'eighth',
  '16': 'sixteenth',
  '32': 'thirty-second',
  '64': 'sixty-fourth',
  '128': 'hundred-twenty-eighth'
 },

 qualityLong: {
  P: 'perfect',
  M: 'major',
  m: 'minor',
  A: 'augmented',
  AA: 'doubly augmented',
  d: 'diminished',
  dd: 'doubly diminished'
 },

 alterations: {
  perfect: ['dd', 'd', 'P', 'A', 'AA'],
  minor: ['dd', 'd', 'm', 'M', 'A', 'AA']
 },

 symbols: {
  'min': ['m3', 'P5'],
  'm': ['m3', 'P5'],
  '-': ['m3', 'P5'],

  'M': ['M3', 'P5'],
  '': ['M3', 'P5'],

  '+': ['M3', 'A5'],
  'aug': ['M3', 'A5'],

  'dim': ['m3', 'd5'],
  'o': ['m3', 'd5'],

  'maj': ['M3', 'P5', 'M7'],
  'dom': ['M3', 'P5', 'm7'],
  'ΓΈ': ['m3', 'd5', 'm7'],

  '5': ['P5']
 },

 chordShort: {
  'major': 'M',
  'minor': 'm',
  'augmented': 'aug',
  'diminished': 'dim',
  'half-diminished': '7b5',
  'power': '5',
  'dominant': '7'
 },

 stepNumber: {
  'unison': 1,
  'first': 1,
  'second': 2,
  'third': 3,
  'fourth': 4,
  'fifth': 5,
  'sixth': 6,
  'seventh': 7,
  'octave': 8,
  'ninth': 9,
  'eleventh': 11,
  'thirteenth': 13
 },

 // Adjusted Shearer syllables - Chromatic solfege system
 // Some intervals are not provided for. These include:
 // dd2 - Doubly diminished second
 // dd3 - Doubly diminished third
 // AA3 - Doubly augmented third
 // dd6 - Doubly diminished sixth
 // dd7 - Doubly diminished seventh
 // AA7 - Doubly augmented seventh
 intervalSolfege: {
  'dd1': 'daw',
  'd1': 'de',
  'P1': 'do',
  'A1': 'di',
  'AA1': 'dai',
  'd2': 'raw',
  'm2': 'ra',
  'M2': 're',
  'A2': 'ri',
  'AA2': 'rai',
  'd3': 'maw',
  'm3': 'me',
  'M3': 'mi',
  'A3': 'mai',
  'dd4': 'faw',
  'd4': 'fe',
  'P4': 'fa',
  'A4': 'fi',
  'AA4': 'fai',
  'dd5': 'saw',
  'd5': 'se',
  'P5': 'so',
  'A5': 'si',
  'AA5': 'sai',
  'd6': 'law',
  'm6': 'le',
  'M6': 'la',
  'A6': 'li',
  'AA6': 'lai',
  'd7': 'taw',
  'm7': 'te',
  'M7': 'ti',
  'A7': 'tai',
  'dd8': 'daw',
  'd8': 'de',
  'P8': 'do',
  'A8': 'di',
  'AA8': 'dai'
 }
};

},{}],5:[function(require,module,exports){
var scientific = require('scientific-notation');
var helmholtz = require('helmholtz');
var pitchFq = require('pitch-fq');
var knowledge = require('./knowledge');
var vector = require('./vector');
var Interval = require('./interval');

function pad(str, ch, len) {
 for (; len > 0; len--) {
  str += ch;
 }

 return str;
}


function Note(coord, duration) {
 if (!(this instanceof Note)) return new Note(coord, duration);
 duration = duration || {};

 this.duration = { value: duration.value || 4, dots: duration.dots || 0 };
 this.coord = coord;
}

Note.prototype = {
 octave: function() {
  return this.coord[0] + knowledge.A4[0] - knowledge.notes[this.name()][0] +
   this.accidentalValue() * 4;
 },

 name: function() {
  var value = this.accidentalValue();
  var idx = this.coord[1] + knowledge.A4[1] - value * 7 + 1;
  return knowledge.fifths[idx];
 },

 accidentalValue: function() {
  return Math.round((this.coord[1] + knowledge.A4[1] - 2) / 7);
 },

 accidental: function() {
  return knowledge.accidentals[this.accidentalValue() + 2];
 },

 /**
  * Returns the key number of the note
  */
 key: function(white) {
  if (white)
   return this.coord[0] * 7 + this.coord[1] * 4 + 29;
  else
   return this.coord[0] * 12 + this.coord[1] * 7 + 49;
 },

 /**
 * Returns a number ranging from 0-127 representing a MIDI note value
 */
 midi: function() {
  return this.key() + 20;
 },

 /**
  * Calculates and returns the frequency of the note.
  * Optional concert pitch (def. 440)
  */
 fq: function(concertPitch) {
  return pitchFq(this.coord, concertPitch);
 },

 /**
  * Returns the pitch class index (chroma) of the note
  */
 chroma: function() {
  var value = (vector.sum(vector.mul(this.coord, [12, 7])) - 3) % 12;

  return (value < 0) ? value + 12 : value;
 },

 interval: function(interval) {
  if (typeof interval === 'string') interval = Interval.toCoord(interval);

  if (interval instanceof Interval)
   return new Note(vector.add(this.coord, interval.coord), this.duration);
  else if (interval instanceof Note)
   return new Interval(vector.sub(interval.coord, this.coord));
 },

 transpose: function(interval) {
  this.coord = vector.add(this.coord, interval.coord);
  return this;
 },

 /**
  * Returns the Helmholtz notation form of the note (fx C,, d' F# g#'')
  */
 helmholtz: function() {
  var octave = this.octave();
  var name = this.name();
  name = octave < 3 ? name.toUpperCase() : name.toLowerCase();
  var padchar = octave < 3 ? ',' : '\'';
  var padcount = octave < 2 ? 2 - octave : octave - 3;

  return pad(name + this.accidental(), padchar, padcount);
 },

 /**
  * Returns the scientific notation form of the note (fx E4, Bb3, C#7 etc.)
  */
 scientific: function() {
  return this.name().toUpperCase() + this.accidental() + this.octave();
 },

 /**
  * Returns notes that are enharmonic with this note.
  */
 enharmonics: function(oneaccidental) {
  var key = this.key(), limit = oneaccidental ? 2 : 3;

  return ['m3', 'm2', 'm-2', 'm-3']
   .map(this.interval.bind(this))
   .filter(function(note) {
   var acc = note.accidentalValue();
   var diff = key - (note.key() - acc);

   if (diff < limit && diff > -limit) {
    var product = vector.mul(knowledge.sharp, diff - acc);
    note.coord = vector.add(note.coord, product);
    return true;
   }
  });
 },

 solfege: function(scale, showOctaves) {
  var interval = scale.tonic.interval(this), solfege, stroke, count;
  if (interval.direction() === 'down')
   interval = interval.invert();

  if (showOctaves) {
   count = (this.key(true) - scale.tonic.key(true)) / 7;
   count = (count >= 0) ? Math.floor(count) : -(Math.ceil(-count));
   stroke = (count >= 0) ? '\'' : ',';
  }

  solfege = knowledge.intervalSolfege[interval.simple(true).toString()];
  return (showOctaves) ? pad(solfege, stroke, Math.abs(count)) : solfege;
 },

 scaleDegree: function(scale) {
  var inter = scale.tonic.interval(this);

  // If the direction is down, or we're dealing with an octave - invert it
  if (inter.direction() === 'down' ||
    (inter.coord[1] === 0 && inter.coord[0] !== 0)) {
   inter = inter.invert();
  }

  inter = inter.simple(true).coord;

  return scale.scale.reduce(function(index, current, i) {
   var coord = Interval.toCoord(current).coord;
   return coord[0] === inter[0] && coord[1] === inter[1] ? i + 1 : index;
  }, 0);
 },

 /**
  * Returns the name of the duration value,
  * such as 'whole', 'quarter', 'sixteenth' etc.
  */
 durationName: function() {
  return knowledge.durations[this.duration.value];
 },

 /**
  * Returns the duration of the note (including dots)
  * in seconds. The first argument is the tempo in beats
  * per minute, the second is the beat unit (i.e. the
  * lower numeral in a time signature).
  */
 durationInSeconds: function(bpm, beatUnit) {
  var secs = (60 / bpm) / (this.duration.value / 4) / (beatUnit / 4);
  return secs * 2 - secs / Math.pow(2, this.duration.dots);
 },

 /**
  * Returns the name of the note, with an optional display of octave number
  */
 toString: function(dont) {
  return this.name() + this.accidental() + (dont ? '' : this.octave());
 }
};

Note.fromString = function(name, dur) {
 var coord = scientific(name);
 if (!coord) coord = helmholtz(name);
 return new Note(coord, dur);
};

Note.fromKey = function(key) {
 var octave = Math.floor((key - 4) / 12);
 var distance = key - (octave * 12) - 4;
 var name = knowledge.fifths[(2 * Math.round(distance / 2) + 1) % 7];
 var subDiff = vector.sub(knowledge.notes[name], knowledge.A4);
 var note = vector.add(subDiff, [octave + 1, 0]);
 var diff = (key - 49) - vector.sum(vector.mul(note, [12, 7]));

 var arg = diff ? vector.add(note, vector.mul(knowledge.sharp, diff)) : note;
 return new Note(arg);
};

Note.fromFrequency = function(fq, concertPitch) {
 var key, cents, originalFq;
 concertPitch = concertPitch || 440;

 key = 49 + 12 * ((Math.log(fq) - Math.log(concertPitch)) / Math.log(2));
 key = Math.round(key);
 originalFq = concertPitch * Math.pow(2, (key - 49) / 12);
 cents = 1200 * (Math.log(fq / originalFq) / Math.log(2));

 return { note: Note.fromKey(key), cents: cents };
};

Note.fromMIDI = function(note) {
 return Note.fromKey(note - 20);
};

module.exports = Note;

},{"./interval":3,"./knowledge":4,"./vector":8,"helmholtz":11,"pitch-fq":14,"scientific-notation":15}],6:[function(require,module,exports){
var knowledge = require('./knowledge');
var Interval = require('./interval');

var scales = {
 aeolian: ['P1', 'M2', 'm3', 'P4', 'P5', 'm6', 'm7'],
 blues: ['P1', 'm3', 'P4', 'd5', 'P5', 'm7'],
 chromatic: ['P1', 'm2', 'M2', 'm3', 'M3', 'P4',
  'A4', 'P5', 'm6', 'M6', 'm7', 'M7'],
 dorian: ['P1', 'M2', 'm3', 'P4', 'P5', 'M6', 'm7'],
 doubleharmonic: ['P1', 'm2', 'M3', 'P4', 'P5', 'm6', 'M7'],
 harmonicminor: ['P1', 'M2', 'm3', 'P4', 'P5', 'm6', 'M7'],
 ionian: ['P1', 'M2', 'M3', 'P4', 'P5', 'M6', 'M7'],
 locrian: ['P1', 'm2', 'm3', 'P4', 'd5', 'm6', 'm7'],
 lydian: ['P1', 'M2', 'M3', 'A4', 'P5', 'M6', 'M7'],
 majorpentatonic: ['P1', 'M2', 'M3', 'P5', 'M6'],
 melodicminor: ['P1', 'M2', 'm3', 'P4', 'P5', 'M6', 'M7'],
 minorpentatonic: ['P1', 'm3', 'P4', 'P5', 'm7'],
 mixolydian: ['P1', 'M2', 'M3', 'P4', 'P5', 'M6', 'm7'],
 phrygian: ['P1', 'm2', 'm3', 'P4', 'P5', 'm6', 'm7'],
 wholetone: ['P1', 'M2', 'M3', 'A4', 'A5', 'A6']
};

// synonyms
scales.harmonicchromatic = scales.chromatic;
scales.minor = scales.aeolian;
scales.major = scales.ionian;
scales.flamenco = scales.doubleharmonic;

function Scale(tonic, scale) {
 if (!(this instanceof Scale)) return new Scale(tonic, scale);
 var scaleName, i;
 if (!('coord' in tonic)) {
  throw new Error('Invalid Tonic');
 }

 if (typeof scale === 'string') {
  scaleName = scale;
  scale = scales[scale];
  if (!scale)
   throw new Error('Invalid Scale');
 } else {
  for (i in scales) {
   if (scales.hasOwnProperty(i)) {
    if (scales[i].toString() === scale.toString()) {
     scaleName = i;
     break;
    }
   }
  }
 }

 this.name = scaleName;
 this.tonic = tonic;
 this.scale = scale;
}

Scale.prototype = {
 notes: function() {
  var notes = [];

  for (var i = 0, length = this.scale.length; i < length; i++) {
   notes.push(this.tonic.interval(this.scale[i]));
  }

  return notes;
 },

 simple: function() {
  return this.notes().map(function(n) { return n.toString(true); });
 },

 type: function() {
  var length = this.scale.length - 2;
  if (length < 8) {
   return ['di', 'tri', 'tetra', 'penta', 'hexa', 'hepta', 'octa'][length] +
    'tonic';
  }
 },

 get: function(i) {
  var isStepStr = typeof i === 'string' && i in knowledge.stepNumber;
  i = isStepStr ? knowledge.stepNumber[i] : i;
  var len = this.scale.length;
  var interval, octaves;

  if (i < 0) {
   interval = this.scale[i % len + len - 1];
   octaves = Math.floor((i - 1) / len);
  } else if (i % len === 0) {
   interval = this.scale[len - 1];
   octaves = (i / len) - 1;
  } else {
   interval = this.scale[i % len - 1];
   octaves = Math.floor(i / len);
  }

  return this.tonic.interval(interval).interval(new Interval([octaves, 0]));
 },

 solfege: function(index, showOctaves) {
  if (index)
   return this.get(index).solfege(this, showOctaves);

  return this.notes().map(function(n) {
   return n.solfege(this, showOctaves);
  });
 },

 interval: function(interval) {
  interval = (typeof interval === 'string') ?
   Interval.toCoord(interval) : interval;
  return new Scale(this.tonic.interval(interval), this.scale);
 },

 transpose: function(interval) {
  var scale = this.interval(interval);
  this.scale = scale.scale;
  this.tonic = scale.tonic;

  return this;
 }
};
Scale.KNOWN_SCALES = Object.keys(scales);

module.exports = Scale;

},{"./interval":3,"./knowledge":4}],7:[function(require,module,exports){
var knowledge = require('./knowledge');

module.exports = function(teoria) {
 var Note = teoria.Note;
 var Chord = teoria.Chord;
 var Scale = teoria.Scale;

 Note.prototype.chord = function(chord) {
  var isShortChord = chord in knowledge.chordShort;
  chord = isShortChord ? knowledge.chordShort[chord] : chord;

  return new Chord(this, chord);
 };

 Note.prototype.scale = function(scale) {
  return new Scale(this, scale);
 };
};

},{"./knowledge":4}],8:[function(require,module,exports){
module.exports = {
 add: function(note, interval) {
  return [note[0] + interval[0], note[1] + interval[1]];
 },

 sub: function(note, interval) {
  return [note[0] - interval[0], note[1] - interval[1]];
 },

 mul: function(note, interval) {
  if (typeof interval === 'number')
   return [note[0] * interval, note[1] * interval];
  else
   return [note[0] * interval[0], note[1] * interval[1]];
 },

 sum: function(coord) {
  return coord[0] + coord[1];
 }
};

},{}],9:[function(require,module,exports){
var accidentalValues = {
 'bb': -2,
 'b': -1,
 '': 0,
 '#': 1,
 'x': 2
};

module.exports = function accidentalNumber(acc) {
 return accidentalValues[acc];
}

module.exports.interval = function accidentalInterval(acc) {
 var val = accidentalValues[acc];
 return [-4 * val, 7 * val];
}

},{}],10:[function(require,module,exports){
var SYMBOLS = {
 'm': ['m3', 'P5'],
 'mi': ['m3', 'P5'],
 'min': ['m3', 'P5'],
 '-': ['m3', 'P5'],

 'M': ['M3', 'P5'],
 'ma': ['M3', 'P5'],
 '': ['M3', 'P5'],

 '+': ['M3', 'A5'],
 'aug': ['M3', 'A5'],

 'dim': ['m3', 'd5'],
 'o': ['m3', 'd5'],

 'maj': ['M3', 'P5', 'M7'],
 'dom': ['M3', 'P5', 'm7'],
 'ΓΈ': ['m3', 'd5', 'm7'],

 '5': ['P5'],

 '6/9': ['M3', 'P5', 'M6', 'M9']
};

module.exports = function(symbol) {
 var c, parsing = 'quality', additionals = [], name, chordLength = 2
 var notes = ['P1', 'M3', 'P5', 'm7', 'M9', 'P11', 'M13'];
 var explicitMajor = false;

 function setChord(name) {
  var intervals = SYMBOLS[name];
  for (var i = 0, len = intervals.length; i < len; i++) {
   notes[i + 1] = intervals[i];
  }

  chordLength = intervals.length;
 }

 // Remove whitespace, commas and parentheses
 symbol = symbol.replace(/[,\s\(\)]/g, '');
 for (var i = 0, len = symbol.length; i < len; i++) {
  if (!(c = symbol[i]))
   return;

  if (parsing === 'quality') {
   var sub3 = (i + 2) < len ? symbol.substr(i, 3).toLowerCase() : null;
   var sub2 = (i + 1) < len ? symbol.substr(i, 2).toLowerCase() : null;
   if (sub3 in SYMBOLS)
    name = sub3;
   else if (sub2 in SYMBOLS)
    name = sub2;
   else if (c in SYMBOLS)
    name = c;
   else
    name = '';

   if (name)
    setChord(name);

   if (name === 'M' || name === 'ma' || name === 'maj')
    explicitMajor = true;


   i += name.length - 1;
   parsing = 'extension';
  } else if (parsing === 'extension') {
   c = (c === '1' && symbol[i + 1]) ? +symbol.substr(i, 2) : +c;

   if (!isNaN(c) && c !== 6) {
    chordLength = (c - 1) / 2;

    if (chordLength !== Math.round(chordLength))
     return new Error('Invalid interval extension: ' + c.toString(10));

    if (name === 'o' || name === 'dim')
     notes[3] = 'd7';
    else if (explicitMajor)
     notes[3] = 'M7';

    i += c >= 10 ? 1 : 0;
   } else if (c === 6) {
    notes[3] = 'M6';
    chordLength = Math.max(3, chordLength);
   } else
    i -= 1;

   parsing = 'alterations';
  } else if (parsing === 'alterations') {
   var alterations = symbol.substr(i).split(/(#|b|add|maj|sus|M)/i),
     next, flat = false, sharp = false;

   if (alterations.length === 1)
    return new Error('Invalid alteration');
   else if (alterations[0].length !== 0)
    return new Error('Invalid token: \'' + alterations[0] + '\'');

   var ignore = false;
   alterations.forEach(function(alt, i, arr) {
    if (ignore || !alt.length)
     return ignore = false;

    var next = arr[i + 1], lower = alt.toLowerCase();
    if (alt === 'M' || lower === 'maj') {
     if (next === '7')
      ignore = true;

     chordLength = Math.max(3, chordLength);
     notes[3] = 'M7';
    } else if (lower === 'sus') {
     var type = 'P4';
     if (next === '2' || next === '4') {
      ignore = true;

      if (next === '2')
       type = 'M2';
     }

     notes[1] = type; // Replace third with M2 or P4
    } else if (lower === 'add') {
     if (next === '9')
      additionals.push('M9');
     else if (next === '11')
      additionals.push('P11');
     else if (next === '13')
      additionals.push('M13');

     ignore = true
    } else if (lower === 'b') {
     flat = true;
    } else if (lower === '#') {
     sharp = true;
    } else {
     var token = +alt, quality, intPos;
     if (isNaN(token) || String(token).length !== alt.length)
      return new Error('Invalid token: \'' + alt + '\'');

     if (token === 6) {
      if (sharp)
       notes[3] = 'A6';
      else if (flat)
       notes[3] = 'm6';
      else
       notes[3] = 'M6';

      chordLength = Math.max(3, chordLength);
      return;
     }

     // Calculate the position in the 'note' array
     intPos = (token - 1) / 2;
     if (chordLength < intPos)
      chordLength = intPos;

     if (token < 5 || token === 7 || intPos !== Math.round(intPos))
      return new Error('Invalid interval alteration: ' + token);

     quality = notes[intPos][0];

     // Alterate the quality of the interval according the accidentals
     if (sharp) {
      if (quality === 'd')
       quality = 'm';
      else if (quality === 'm')
       quality = 'M';
      else if (quality === 'M' || quality === 'P')
       quality = 'A';
     } else if (flat) {
      if (quality === 'A')
       quality = 'M';
      else if (quality === 'M')
       quality = 'm';
      else if (quality === 'm' || quality === 'P')
       quality = 'd';
     }

     sharp = flat = false;
     notes[intPos] = quality + token;
    }
   });
   parsing = 'ended';
  } else if (parsing === 'ended') {
   break;
  }
 }

 return notes.slice(0, chordLength + 1).concat(additionals);
}

},{}],11:[function(require,module,exports){
var coords = require('notecoord');
var accval = require('accidental-value');

module.exports = function helmholtz(name) {
 var name = name.replace(/\u2032/g, "'").replace(/\u0375/g, ',');
 var parts = name.match(/^(,*)([a-h])(x|#|bb|b?)([,\']*)$/i);

 if (!parts || name !== parts[0])
  throw new Error('Invalid formatting');

 var note = parts[2];
 var octaveFirst = parts[1];
 var octaveLast = parts[4];
 var lower = note === note.toLowerCase();
 var octave;

 if (octaveFirst) {
  if (lower)
   throw new Error('Invalid formatting - found commas before lowercase note');

  octave = 2 - octaveFirst.length;
 } else if (octaveLast) {
  if (octaveLast.match(/^'+$/) && lower)
   octave = 3 + octaveLast.length;
  else if (octaveLast.match(/^,+$/) && !lower)
   octave = 2 - octaveLast.length;
  else
   throw new Error('Invalid formatting - mismatch between octave ' +
    'indicator and letter case')
 } else
  octave = lower ? 3 : 2;

 var accidentalValue = accval.interval(parts[3].toLowerCase());
 var coord = coords(note.toLowerCase());

 coord[0] += octave;
 coord[0] += accidentalValue[0] - coords.A4[0];
 coord[1] += accidentalValue[1] - coords.A4[1];

 return coord;
};

},{"accidental-value":9,"notecoord":13}],12:[function(require,module,exports){
var pattern = /^(AA|A|P|M|m|d|dd)(-?\d+)$/;

// The interval it takes to raise a note a semitone
var sharp = [-4, 7];

var pAlts = ['dd', 'd', 'P', 'A', 'AA'];
var mAlts = ['dd', 'd', 'm', 'M', 'A', 'AA'];

var baseIntervals = [
 [0, 0],
 [3, -5],
 [2, -3],
 [1, -1],
 [0, 1],
 [3, -4],
 [2, -2],
 [1, 0]
];

module.exports = function(simple) {
 var parser = simple.match(pattern);
 if (!parser) return null;

 var quality = parser[1];
 var number = +parser[2];
 var sign = number < 0 ? -1 : 1;

 number = sign < 0 ? -number : number;

 var lower = number > 8 ? (number % 7 || 7) : number;
 var octaves = (number - lower) / 7;

 var base = baseIntervals[lower - 1];
 var alts = base[0] <= 1 ? pAlts : mAlts;
 var alt = alts.indexOf(quality) - 2;

 // this happens, if the alteration wasn't suitable for this type
 // of interval, such as P2 or M5 (no "perfect second" or "major fifth")
 if (alt === -3) return null;

 return [
  sign * (base[0] + octaves + sharp[0] * alt),
  sign * (base[1] + sharp[1] * alt)
 ];
}

// Copy to avoid overwriting internal base intervals
module.exports.coords = baseIntervals.slice(0);

},{}],13:[function(require,module,exports){
// First coord is octaves, second is fifths. Distances are relative to c
var notes = {
 c: [0, 0],
 d: [-1, 2],
 e: [-2, 4],
 f: [1, -1],
 g: [0, 1],
 a: [-1, 3],
 b: [-2, 5],
 h: [-2, 5]
};

module.exports = function(name) {
 return name in notes ? [notes[name][0], notes[name][1]] : null;
};

module.exports.notes = notes;
module.exports.A4 = [3, 3]; // Relative to C0 (scientic notation, ~16.35Hz)
module.exports.sharp = [-4, 7];

},{}],14:[function(require,module,exports){
module.exports = function(coord, stdPitch) {
 if (typeof coord === 'number') {
  stdPitch = coord;
  return function(coord) {
   return stdPitch * Math.pow(2, (coord[0] * 12 + coord[1] * 7) / 12);
  }
 }

 stdPitch = stdPitch || 440;
 return stdPitch * Math.pow(2, (coord[0] * 12 + coord[1] * 7) / 12);
}

},{}],15:[function(require,module,exports){
var coords = require('notecoord');
var accval = require('accidental-value');

module.exports = function scientific(name) {
 var format = /^([a-h])(x|#|bb|b?)(-?\d*)/i;

 var parser = name.match(format);
 if (!(parser && name === parser[0] && parser[3].length)) return;

 var noteName = parser[1];
 var octave = +parser[3];
 var accidental = parser[2].length ? parser[2].toLowerCase() : '';

 var accidentalValue = accval.interval(accidental);
 var coord = coords(noteName.toLowerCase());

 coord[0] += octave;
 coord[0] += accidentalValue[0] - coords.A4[0];
 coord[1] += accidentalValue[1] - coords.A4[1];

 return coord;
};

},{"accidental-value":9,"notecoord":13}]},{},[1])(1)
});