βŒˆβŒ‹ βŽ‡ branch:  Bitrhythm


Artifact Content

Artifact 55615909709d0be7d403f45eb8f2383d019d771a2364b725b4a892ecd7ca154f:


// Note coordinates [octave, fifth] relative to C
module.exports = {
 notes: {
  c: [0, 0],
  d: [-1, 2],
  e: [-2, 4],
  f: [1, -1],
  g: [0, 1],
  a: [-1, 3],
  b: [-2, 5],
  h: [-2, 5]
 },

 intervals: {
  unison: [0, 0],
  second: [3, -5],
  third: [2, -3],
  fourth: [1, -1],
  fifth: [0, 1],
  sixth: [3, -4],
  seventh: [2, -2],
  octave: [1, 0]
 },

 intervalFromFifth: ['second', 'sixth', 'third', 'seventh', 'fourth',
             'unison', 'fifth'],

 intervalsIndex: ['unison', 'second', 'third', 'fourth', 'fifth',
           'sixth', 'seventh', 'octave', 'ninth', 'tenth',
           'eleventh', 'twelfth', 'thirteenth', 'fourteenth',
           'fifteenth'],

// linear index to fifth = (2 * index + 1) % 7
 fifths: ['f', 'c', 'g', 'd', 'a', 'e', 'b'],
 accidentals: ['bb', 'b', '', '#', 'x'],

 sharp: [-4, 7],
 A4: [3, 3],

 durations: {
  '0.25': 'longa',
  '0.5': 'breve',
  '1': 'whole',
  '2': 'half',
  '4': 'quarter',
  '8': 'eighth',
  '16': 'sixteenth',
  '32': 'thirty-second',
  '64': 'sixty-fourth',
  '128': 'hundred-twenty-eighth'
 },

 qualityLong: {
  P: 'perfect',
  M: 'major',
  m: 'minor',
  A: 'augmented',
  AA: 'doubly augmented',
  d: 'diminished',
  dd: 'doubly diminished'
 },

 alterations: {
  perfect: ['dd', 'd', 'P', 'A', 'AA'],
  minor: ['dd', 'd', 'm', 'M', 'A', 'AA']
 },

 symbols: {
  'min': ['m3', 'P5'],
  'm': ['m3', 'P5'],
  '-': ['m3', 'P5'],

  'M': ['M3', 'P5'],
  '': ['M3', 'P5'],

  '+': ['M3', 'A5'],
  'aug': ['M3', 'A5'],

  'dim': ['m3', 'd5'],
  'o': ['m3', 'd5'],

  'maj': ['M3', 'P5', 'M7'],
  'dom': ['M3', 'P5', 'm7'],
  'ΓΈ': ['m3', 'd5', 'm7'],

  '5': ['P5']
 },

 chordShort: {
  'major': 'M',
  'minor': 'm',
  'augmented': 'aug',
  'diminished': 'dim',
  'half-diminished': '7b5',
  'power': '5',
  'dominant': '7'
 },

 stepNumber: {
  'unison': 1,
  'first': 1,
  'second': 2,
  'third': 3,
  'fourth': 4,
  'fifth': 5,
  'sixth': 6,
  'seventh': 7,
  'octave': 8,
  'ninth': 9,
  'eleventh': 11,
  'thirteenth': 13
 },

 // Adjusted Shearer syllables - Chromatic solfege system
 // Some intervals are not provided for. These include:
 // dd2 - Doubly diminished second
 // dd3 - Doubly diminished third
 // AA3 - Doubly augmented third
 // dd6 - Doubly diminished sixth
 // dd7 - Doubly diminished seventh
 // AA7 - Doubly augmented seventh
 intervalSolfege: {
  'dd1': 'daw',
  'd1': 'de',
  'P1': 'do',
  'A1': 'di',
  'AA1': 'dai',
  'd2': 'raw',
  'm2': 'ra',
  'M2': 're',
  'A2': 'ri',
  'AA2': 'rai',
  'd3': 'maw',
  'm3': 'me',
  'M3': 'mi',
  'A3': 'mai',
  'dd4': 'faw',
  'd4': 'fe',
  'P4': 'fa',
  'A4': 'fi',
  'AA4': 'fai',
  'dd5': 'saw',
  'd5': 'se',
  'P5': 'so',
  'A5': 'si',
  'AA5': 'sai',
  'd6': 'law',
  'm6': 'le',
  'M6': 'la',
  'A6': 'li',
  'AA6': 'lai',
  'd7': 'taw',
  'm7': 'te',
  'M7': 'ti',
  'A7': 'tai',
  'dd8': 'daw',
  'd8': 'de',
  'P8': 'do',
  'A8': 'di',
  'AA8': 'dai'
 }
};